เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง

Assist. Prof. Dr. Thanaporn RUNGRUANG
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์ มาลาเรีย