เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร. อภิชญา นิยมจันทร์

Lecturer Apichaya Niyomchan
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานวิชาการและ CSR
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์