เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. อภิชญา นิยมจันทร์

Assist. Prof. Dr. Apichaya NIYOMCHAN
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานวิชาการและ CSR
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (พยาบาล), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์