เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.พญ. ศนิ ใบไม้

Dr. Sani BAIMAI
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 121, วท.บ. (กิจกรรมบำบัด), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์