เกี่ยวกับอาจารย์


อ.พญ. ศนิ ใบไม้

Lecturer Sani Baimai
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราช รุ่น 121 วท.บ.(กิจกรรมบำบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์