เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์

Assist. Prof. Dr. Chairat Turbpaiboon
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.(เกีบรตินิยม), ศิริราช รุ่นที่ 108, วท.บ.(เกียรตินิยม), ศศ.บ.รัฐศาสตร์(เกียรตินิยม), ปร.ด.(ชีวเคมี)