เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์

Assist. Prof. Dr. Chairat TURBPAIBOON
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. (เกียรตินิยม) ศิริราชรุ่น 108, วท.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), ปร.ด. (ชีวเคมี)
สาขาที่ทำ / สนใจ : อณูพันธุศาสตร์ของการกำเนิดโครงสร้างที่ผิดปกติ