เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.(เกีบรตินิยม), ศิริราช รุ่นที่ 108, วท.บ.(เกียรตินิยม), ศศ.บ.รัฐศาสตร์(เกียรตินิยม), ปร.ด.(ชีวเคมี)