เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร.นพ. ณปกรณ์ แสงฉาย

Dr. Napakorn SANGCHAY
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 106, ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยา), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และการระบุบุคคล)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์ มานุษยวิทยากายภาพ