เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร.นพ. ณปกรณ์ แสงฉาย

Lecturer Napakorn Sangchay
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.ศิริราช รุ่น 106, ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยา)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์ มานุษยวิทยา (Physical/Biological Anthropology)