เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. เบญจพร (พานิชเจริญ) ภมรพล

Assist. Prof. Dr. Benjaporn PANICHAREON
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ (กายภาพบำบัด), วท.ม (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด (อณูชีววิทยา)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์