เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ดร. เบญจพร พานิชเจริญ

Assist. Prof. Dr. Benjaporn Panichareon
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ (กายภาพบำบัด), วท.ม (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด (อณูชีววิทยา)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์