เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร.นพ. อดิศร รัตนโยธา

Dr. Adisorn RATANAYOTHA
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.ศิริราชรุ่น 115, ป. ไทยคดีศึกษา, ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), Postdoctoral Fellowship (Integrative Physiology)