เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร.นพ. อดิศร รัตนโยธา

Lecturer Adisorn Ratanayotha
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.ศิริราช รุ่นที่ 115, ป.บัณฑิต(ไทยคดีศึกษา), ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา), Ph.D.(Medical Science), Postdoctural Fellowship (Integrative Physiology) Osaka University, Japan