เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. เมธี องค์ศิริพร

Lecturer Mathee Ongsiriporn
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.ศิริราช รุ่น 113, ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)