เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. เมธี องค์ศิริพร

Dr. Mathee ONGSIRIPORN
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 113, ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว. (รังสีวิทยา), ป.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ภาพวินิจฉัยขั้นสูง)