เกี่ยวกับอาจารย์


อ.พญ. อนุช ดุรงค์พันธุ์

Lecturer Anuch Durongphan
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ศิริราช รุ่นที่ 116 วว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา)