เกี่ยวกับอาจารย์


อ.พญ. อนุช ดุรงค์พันธุ์

Dr. Anuch DURONGPHAN
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 116, ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), วว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา)