เกี่ยวกับอาจารย์


ศ.นพ. สรรใจ แสงวิเชียร

Prof. Dr. Sanjai SANGVICHIEN
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 68, พ.ด.