เกี่ยวกับอาจารย์


ศ.นพ. สรรใจ แสงวิเชียร

Prof. SANJAI SANGVICHIEN
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., พ.ด.