เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. ศิรินุช ศรีเจริญเวช

Assoc. Prof. Dr. Sirinush SRICHAROENVEJ
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (สัตววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์