เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. สิทธา ปิยสีลกุล

Assoc. Prof. Dr. Sitha Piyasilakul
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(กายภาพบำบัด), วทม.(กายวิภาคศาสตร์),Ph.D.(Neuroanatomy)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์