เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. วรธีร์ เดชารักษ์

Dr. Woratee DACHARUX
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานกายวิทยาทาน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 115, ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)