เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. อดิศักดิ์ เกษมอัศวชานนท์

Dr. Adisak KASEMASSAWACHANONT
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ผู้ช่วยสอน
คุณวุฒิ : พ.บ. ศิริราชรุ่น 117, ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ว.ว. (ภาพวินิจฉัยขั้นสูง)