เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ทพญ. ยาดาฤดี วิรวุฒิ

Assoc. Prof. Yadaridee Viravud
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(วิทยาศาสตร์กายแพทย์), ท.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : มหกายวิภาคศาสตร์