เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ทพญ. ยาดาฤดี วิรวุฒิ

Assoc. Prof. Yadaridee VIRAVUD
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : มหกายวิภาคศาสตร์