เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ.ทพ.ญ. ศิริลักษณ์ เนตยวิจิตร์

Assist. Prof. Siriluk NETAYAVICHIT
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ.
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์