เกี่ยวกับอาจารย์


ศ.สพ.ญ. อาภรณ์ จันท์จารุณี

Prof. Aporn Chuncharunee
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(สัตววิทยา), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์