บริจาคเงินเข้ากองทุนศิริราชมูลนิธิ

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน...

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนศิริราชมูลนิธิสำหรับกิจกรรมของภาควิชาตจวิทยา จำนวน 14 กองทุน ดังนี้

รายชื่อและรหัสกองทุนศิริราชมูลนิธิ ของภาควิชาตจวิทยา

ลำดับ กองทุนศิริราชมูลนิธิ รหัสกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน
1 กองทุน ศ.นพ.ทองน่าน – นางสมศรี วิภาตะวาณิช B1795 เพื่อใช้ในกิจกรรมภาควิชาตจวิทยา
2 กองทุน สัมพันธ์-ขวัญเมือง B1865 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของห้องสมุด ภาควิชาตจวิทยา
3 กองทุน ห้องบรรยายประชาโมกขเวส D145 เพื่อใช้ในกิจกรรมภาควิชาตจวิทยา
4 กองทุน ภาควิชาตจวิทยา D320 เพื่อใช้ในกิจการของภาควิชาตจวิทยา
5 กองทุน ผื่นแพ้สัมผัส D618 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาตจอาชีวเวชศาสตร์และผื่นแพ้สัมผัส
6 กองทุน สัมพันธ์-ขวัญเมือง D1750 เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งการบริการผู้ป่วย และปรับปรุงห้องสมุดของภาควิชาตจวิทยา
7 กองทุน เลเซอร์และศัลยกรรมผิวหนัง D2126 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา
8 กองทุน รักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียม D2218 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาโรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง
9 กองทุน นพ.สร เมตติยวงศ์ D2349 เพื่อใช้ในกิจการของผู้ป่วย SLE และโรคสะเก็ดเงิน
10 กองทุน ดูแลและวิจัยเอดส์ D2902 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD และ HIV
11 กองทุน คุณสุรศักดิ์-นภา เล็กปรีชากุล D3025 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาตจวิทยาภูมิคุ้มกัน
12 กองทุน โรคเชื้อราผิวหนัง D3743 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาโรคเชื้อราผิวหนัง
13 กองทุน ภูมิแพ้ผิวหนังตจวิทยา D3755 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
14 กองทุน หน่วยตจชีววิศวกรรม D3768 เพื่อใช้ในกิจการของสาขาวิชาชีววิศวกรรมศาสตร์

การบริจาคด้วยตนเอง


ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ โดยระบุชื่อกองทุนศิริราชมูลนิธิสำหรับกิจกรรมของภาควิชาตจวิทยา จำนวน 14 กองทุนที่ท่านต้องการบริจาค โดยขอให้เตรียมข้อมูลเหล่านี้มาด้วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์การบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104, 107
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 15.30 น.
โทรศัพท์ 02-419-2046

 

การบริจาคผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี


(กระแสรายวัน)

ศิริราช 016-3-00049-4


ศิริราช 638-2-13545-6


ศิริราช 085-2-08995-2


ศิริราช 901-7-00988-8


อรุณอัมรินทร์ 157-1-08108-3


เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 031-0-04905-9


ศิริราช 020-02404205-1

การรับใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ-นามสกุล วัน / เดือน / ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิริราชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ศิริราชมูลนิธิ : โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-419-7658-60 ต่อ 101-104
แฟกซ์ : 02-419-7658 กด 9, 0

Last update: 14/05/2018 10:58:21

ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.