ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ติดต่อเรา

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่:  ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 12 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 02 419 5227, 02 419 9109
โทรสาร:  02 411 5026

E-mail: rattana.pha@mahidol.ed

        ภาควิชาเภสัชวิทยาให้บริการด้านการตรวจหาสารสเตียรอยด์ Prednisolone Dexamethasone และ Betamethasone ในยาสมุนไพรแปรรูปด้วยเทคนิค TLC รูปแบบยาที่ให้บริการตรวจ ได้แก่ รูปแบบแคปซูล  ครีม ยาน้ำ ยาผง ยาลูกกลอน และยาตอกเม็ด อัตราค่าบริการตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 19/2557  ดังนี้

อัตราค่าบริการ

ลำดับที่

รายการ

ค่าบริการ/ตัวอย่าง(บาท)

1

Capsule

280

2

Cream

280

3

Liquid

280

4

Powder

280

5

Pill

280

6

Tablet

280