ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาคลินิก

เป็นห้องปฏิบัติการถาวรในสังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งอยู่ ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปริมาณยาในสิ่งส่งตรวจ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

วิเคราะห์ปริมาณยาในพลาสมาเพื่อการศึกษาชีวสมมูลตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ

การให้บริการ

ให้บริการวิเคราะห์ปริมาณยาในพลาสมาเพื่อการศึกษาชีวสมมูลตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง LC-MS/MS