ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่:  ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 12 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์:  02 419 9105 และ 02 419 7702

โทรสาร:  02 411 5026

E-mail:  sipm.lapcp@gmail.com