ร่วมบริจาค

บริจาคผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
(กระแสรายวัน)
ศิริราช016-3-00049-4
ธนาคารกสิกรไทยศิริราช638-2-13545-6
ธนาคารทหารไทยศิริราช085-2-08995-2
ธนาคารกรุงเทพศิริราช901-7-00988-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอรุณอมรินทร์157-1-08108-3
ธนาคารกรุงไทยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า031-0-04905-9
ธนาคารออมสินศิริราช020-02404205-1

การรับใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก

พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิราชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104

แฟกซ์: 02-419-7658 กด 9, 02-419-7687

E-mail:donate_siriraj@hotmail.com