หลักการและเหตุผล

     หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 หน่วยไฟลวก โรงพยาบาลศิริราช เป็นหน่วยงานทางสุขภาพแห่งแรก ในประเทศไทยที่จัดบริการ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะแรกของการบาดเจ็บ กระทั่งจัดระบบการตรวจติดตามการรักษาภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลด้วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญอย่างครบวงจร (Comprehensive care) โดยพัฒนาทั้งด้าน การบริการ ความรู้ และวิชาการอย่างสม่ำเสมอเป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นต้นแบบและเป็นแนวทาง แก่หน่วยงานอื่นๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไหม้มาโดยตลอด งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เห็นความสำคัญการยกระดับคุณภาพ การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง “การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้” ขึ้นแก่บุคลากรที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีวิทยาเกี่ยวกับผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บแผลไหม้

2. มีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ ระยะฉุกเฉิน ระยะวิกฤต และระยะฟื้นฟู

3. มีความรู้และความสามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในผู้ป่วยแผลไหม้ได้ทุกระยะ

4. มีความรู้และทักษะในการดูแลบาดแผลไหม้ด้วยเทคนิคต่างๆได้อย่างถูกต้อง

5. มีความรู้และสามารถส่งเสริมการหายของบาดแผลได้อย่างบูรณาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรพยาบาลมีความรู้และทักษะการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้

2. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้กับบริบทของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม