หลักการและเหตุผล

         ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับต้น ที่ต้องปฏิบัติงานและประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติการ ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Expertise) ของงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ รวมทั้งต้องสามารถควบคุมและกำกับดูแลงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ การบริหารความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆได้  อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เป็นผู้นำในองค์กร สามารถนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาระบบบริการและระบบการดำเนินการตางๆ
  2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์กร
  3. มีความรู้ความเข้าใจหลักการการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูง
  4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพตามเป้าหมายขององค์กร
  5. เพิ่มความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรอบรู้เพิ่มขึ้นในศาสตร์ และศิลป์ของการบริหารจัดการ

2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด ให้ความร่วมมือในการทำงานระหว่างบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร