หลักการและเหตุผล

         ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช  เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยการส่องกล้อง โดยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญทางด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Combined Medical Surgical  GI Endoscope) เป็นหน่วยที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจาก WGO  (World Gastroenterology  Organization) ให้เป็นสถาบันที่รับ การฝึกแพทย์นานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและทักษะ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร GI Endoscopy เป็นหัตถการที่จำเป็นที่ช่วยในการวินิจฉัย(Diagnosis) และการรักษาโรค (Therapeutic) ระบบทางเดินอาหาร วิวัฒนาการทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจรวมทั้งความรู้และทักษะของแพทย์  ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร จำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านการช่วยแพทย์ และการบำรุงรักษา เครื่องมือที่มีความซับซ้อน ใช้เทคโนโลยี่สูงและมีราคาแพง ตลอดจน การดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ เช่นระยะเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ก่อนการตรวจ (Preprocedure) ขณะตรวจ(Intraprocedure) และภายหลังการตรวจ (Postprocedure)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมในระยะต่อมา ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจวีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลฯ  เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อย่างเป็นระบบและ ได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้  ความชำนาญ  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ไปพัฒนางานส่องกล้องฯ  ให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร หลักการบริหารจัดการในหน่วยส่องกล้องฯและความรู้พื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

2.มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

3.มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้ครอบคลุมทั้ง 3  ระยะ คือก่อนตรวจขณะตรวจและหลังตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ให้การดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

5.ประเมินและให้การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ตามสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม

6.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

7.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

8.มีความรู้และทักษะในการเตรียมห้องตรวจเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

9.มีความรู้และทักษะในการช่วยแพทย์ในการส่องตรวจระบบทางเดินอาหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และสามารถช่วยแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและญาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างเหมาะสม

11.มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันเกิดเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องมืออุปกรณ์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.มีความรู้และทักษะในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถช่วยแพทย์ขณะส่องกล้องฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ