หลักการและเหตุผล

         ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ  วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช  เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี  ด้วยการส่องกล้องโดยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญทางด้านการส่องกล้องฯ(Combined Medical Surgical GI Endoscope)เป็นหน่วยที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจาก WGO (World Gastroenterology Organization) ให้เป็นสถาบันที่รับการฝึกแพทย์นานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและทักษะด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี GI Endoscopy เป็นหัตถการที่จำเป็นที่ช่วยในการวินิจฉัย (Diagnosis) และการรักษาโรค (Therapeutic) ระบบทางเดินอาหาร เช่น EGD (Esophagogastroduodenoscopy), Colonoscopy เป็นต้นระบบทางเดินน้ำดี  เช่น ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatograpghy), EUS ( Endoscopic Ultrasound) ซึ่งเป็นหัตถการที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะและวิวัฒนาการทางด้านอุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ  ความรู้และทักษะของแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี  จำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ การดูแลผู้ป่วยการช่วยแพทย์  และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีความซับซ้อน  ใช้เทคโนโลยี่สูงและมีราคาแพง ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ  เช่น ระยะเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนการตรวจ (Preprocedure) ขณะตรวจ (Intraprocedure) และภายหลังการตรวจ (Postprocedure)  เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมในระยะต่อมา ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช  และงานการพยาบาลผ่าตัด  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและ ทางเดินน้ำดีอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานเพื่อให้พยาบาลส่องกล้อง ระบบทางเดินอาหารที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ ไปพัฒนางานส่องกล้องฯให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี หลักการบริหารจัดการในหน่วยส่องกล้องฯ และความรู้พื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี

2. มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี

3. มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี ได้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะคือ ก่อนตรวจ ขณะตรวจและหลังตรวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ให้การดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

5. ประเมินและให้การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี รวมทั้งตามสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม

6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี

7. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี

8. มีความรู้และทักษะในการเตรียมห้องตรวจ เครื่องมือ ส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดี

9. มีความรู้และทักษะในการช่วยแพทย์ในการส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี  ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  และสามารถช่วยแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดีและญาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดีได้อย่างเหมาะสม

11. มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันเกิดเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องมืออุปกรณ์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. มีความรู้และทักษะในการดูแล  และบำรุงรักษาเครื่องมือส่องกล้อง ระบบทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถช่วยแพทย์ขณะส่องกล้องฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ