:: สารจากประธาน ::
 

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโอกาสครบรอบ 135 ปี โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ.2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หรือ ภาษาอังกฤษ Siriraj Conference in Medicine and Public Health โดยใช้ชื่อย่อเป็น “SICMPH2023” ในหัวข้อหลัก “Information Innovation Integration” ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ การประชุม SICMPH2023 มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ (Information) ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ (Innovation) นอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้ยังมุ่งเน้นในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้แบบสหสาขาและแบบข้ามศาสตร์ อันได้แก่ การทำงานผสมผสานกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสาขาต่างๆ หรือการนำศาสตร์ด้านอื่น เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน มาผสมผสานกับความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข (Integration)

นอกจากกิจกรรมวิชาการที่กล่าวมาข้างต้น การประชุมครั้งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 2566 และการจัดกิจกรรมภาคประชาชนพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ท่านจะได้รับจากประชุมวิชาการ SICMPH2023 จะสามารถนำ ไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาและดูแลสุขภาพเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป


ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลดตารางการประชุม คลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566


วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566


วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566


วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

**subject to change


 

(บุคลากรภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชน) (บุคลากรภายในคณะฯ, GJ, SiPH และโรงพยาบาลร่วมสอน)

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 5 มิถุนายน 2566