หลักการและเหตุผล

         โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อย เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย และทั่วโลก  เนื่องจากเป็นสาเหตุของความพิการ ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทำกิจวัตรประจำวันตลอดชีวิต ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ราว 15 ล้านรายต่อปี ในจำนวนนี้เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านราย ที่เหลือพิการเป็นส่วใหญ่ สำหรับสถานการณ์ของโรคนี้ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อ แสนราย หรือร้อยละ 2 โดยประมาณ ปัจจุบันถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง รองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง ดังนั้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธีจากสถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแล้วผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนหนึ่งมักมีความพิการหลงเหลืออยู่  ทำให้เกิดความบกพร่องในการทำหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของร่างกาย  มีผลกระทบต่อการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม  อย่างไรก็ดีถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วตั้งแต่แรกจะสามารถลดอัตราการตาย  และจะทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฟื้นตัว สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ดีกว่า ส่งผลให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับปกติกับครอบครัวและสังคมได้ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เริ่มตั้งแต่ประเมินสภาพของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ Stroke Fast Track  จนถึงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดภาวะภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการให้เหลือน้อยที่สุด ลดการกลับเป็นซ้ำ รวมถึงการลดอัตราตาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาล ให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. 1. มีความรู้และทักษะการประเมินคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  2. 2. มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  3. 3. สามารถประเมินอาการ วิเคราะห์ ให้การดูแลผู้ป่วย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความพิการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ Stroke Fast Track  ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว

2. ผู้เข้าอบรมสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

3. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ จากการอบรม ไปดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในวิชาชีพด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง