ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชั้น 11

1. เริ่มลงทะเบียน 07.30 – 08.00 น.

2. นำบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลมายื่นหน้าจุดลงทะเบียน

3. การแต่งกาย ระหว่างการฝึกอบรม

                    ภาคทฤษฎี : กรุณาแต่งกายสุภาพ

                    ภาคปฏิบัติ : ใช้แบบฟอร์มพยาบาลสีขาวของต้นสังกัด

# Name Registration No. Status
1. กานต์ชนก พรมอะริยะ 0015 ชำระแล้ว
2. เกณิกา อุ่นวิทยโชติ 0042 ชำระแล้ว
3. เกศริน พึ่งพา 0034 ชำระแล้ว
4. ขวัญเรือน คงโต 0025 ชำระแล้ว
5. จรัญญา พิจารณ์ 0019 ชำระแล้ว
6. จันทิมา บุตรวัตร 0014 ยังไม่ชำระ
7. จาคินี รุ่งทวีผล 0047 ยังไม่ชำระ
8. จุธาทิพย์ บางศรี 0007 ชำระแล้ว
9. ชลลดา วรรณคำ 0033 ชำระแล้ว
10. ช่อทิพย์ จันทรา 0031 ชำระแล้ว
11. ฐิติมา หอศิวาลัย 0035 ชำระแล้ว
12. ณัฐชยา วงศ์ภัทรโสภณ 0008 ชำระแล้ว
13. ดรุณี สีสัน 0036 ชำระแล้ว
14. ดารารัตน์ เมฆโปธิ 0030 ชำระแล้ว
15. ดารุณี นวลนิ่ม 0011 ชำระแล้ว
16. ธันยณัฐฏ์ หลวงพงษ์ 0002 ชำระแล้ว
17. ธิดารัตน์ พลตื้อ 0045 ยังไม่ชำระ
18. นรีกานต์ ชาวน่าน 0046 ยังไม่ชำระ
19. นันท์นภัส คงภักดี 0027 ยังไม่ชำระ
20. น้ำฝน ประสิทธิ์ 0044 ยังไม่ชำระ
21. นุชจนาถ มุ่งพิมาย 0026 ชำระแล้ว
22. เบญจมาศ แจ้ไร่ 0010 ชำระแล้ว
23. ปนัดดา วงศ์อินทร์อยู่ 0022 ชำระแล้ว
24. ประภานัน สิงห์พิทักษ์ 0037 ชำระแล้ว
25. ปวิทตรี มวนศรี 0005 ชำระแล้ว
26. พรพรรษา อนงค์ศิลป์ 0009 ชำระแล้ว
27. เพ็ญพักตร์ แสงพรม 0006 ชำระแล้ว
28. ภัสราภรณ์ คำติ๊บ 0038 ชำระแล้ว
29. ภาวิณี นิสยา 0028 ชำระแล้ว
30. มาสสุภา พ่อครวงค์ 0016 ชำระแล้ว
31. รักชนก ทองคง 0012 ชำระแล้ว
32. วรรณิศา จันทร์ศิลป์ 0020 ชำระแล้ว
33. วัจนะ พรมศักดิ์ 0029 ชำระแล้ว
34. วันวิสา วิวาสุขุ 0004 ชำระแล้ว
35. วิภาวดี พรประสพ 0018 ชำระแล้ว
36. ศิวณี แดงด้อมยุทธ์ 0040 ชำระแล้ว
37. ศิวะพร ศรีนาค 0001 ชำระแล้ว
38. ศุภรัตน์ วังเวงจิต 0017 ยังไม่ชำระ
39. ศุภาพิชญ์ ฟักสังข์ 0048 ยังไม่ชำระ
40. สังวาลย์ มาน้อย 0003 ชำระแล้ว
41. สินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0043 ยังไม่ชำระ
42. สุกัญญา โกสุม 0032 ชำระแล้ว
43. สุธิดา คุ้มตะโก 0041 ชำระแล้ว
44. สุพรรณิการ์ โพธิ์ธนาวานิช 0039 ชำระแล้ว
45. สุพรรษา ใจติ๊บ 0024 ชำระแล้ว
46. สุภาวิณี ปานแก้ว 0021 ชำระแล้ว
47. อรุณโรจน์ อินผล 0013 ชำระแล้ว
48. อโรชา สมน้อย 0023 ชำระแล้ว
49. อาทิตธญา รัตนะศรี 0049 ยังไม่ชำระ