งานอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาแพทยศาสตร์ (CME) เท่านั้น
เนื่องจากวิทยากรพยาบาลไม่ถึง 60% จึงไม่สามารถขอรับรองฯ สาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) ได้