หลักการและเหตุผล

         โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกราว 16.5 ล้านรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง 5.5 ล้านราย  มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานอกจากนั้นผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนหนึ่ง มักมีความพิการหลงเหลืออยู่เป็นภาระการดูแลของครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพยาบาลในการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ สภาวการณ์ และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งออกแบบระบบบริการสุขภาพ

2.ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

3.วิเคราะห์และตัดสินปัญหาทางคลินิก รวมทั้งความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัว

4.วางแผนการพยาบาลและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน จากกลุ่มเสี่ยงไป จนถึงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะฟื้นฟู

5.ปฏิบัติการพยาบาลด้านการดูแลในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะฟื้นฟู โดยใช้ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นปัจจุบันและ/หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6.ออกแบบระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

8.ระบุผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้านการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

- หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาการพยาบาลศาสตร์(CNEU) 50 หน่วยคะแนน