หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                
     หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ทั้งในระดับคณะฯ และระดับประเทศ ทั้งนี้ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health technology assessment, HTA) ถือเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) การแพทย์ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน (evidence-based medicine) การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข (health economic evaluation) และการประเมินผลกระทบด้านสังคมและจริยธรรม (social and ethical impact assessment) ด้วยเหตุนี้ หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นำบรรยายโดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โดยรูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและสามารถสอบถามหากมีข้อสงสัยได้                           

วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                        

     1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง ขั้นตอน และความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการนำข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์
     2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของผู้เข้าอบรมในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ โดยการฝึกปฏิบัติให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยได้จริง
เนื้อหาโดยสังเขป แบ่งเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                       
  ภาคบรรยาย เป็นหลักสูตรเบื้องต้นและขั้นสูง เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การนำข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการประเมินบทความด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเมื่อต้องการนำข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายหรือสนับสนุนการรักษาทางคลินิก
     ภาคปฏิบัติ เน้นการให้ความรู้และการปฏิบัติในการดำเนินการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจวิธีการศึกษาด้านเศรษศาสตร์สาธารณสุข การพัฒนาแบบจำลอง และการนำข้อมูลด้านคลินิกมาใช้ในการประเมินความคุ้มค่าเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
สถานที่จัดอบรม                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                       
       หมายเลข 44 ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล