ณ ห้อง burn unit ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 4 

ลงทะเบียน 07.30 - 08.00 น.

# Name Registration No. Status
1. กชกร ลิ่มอิฐ 0012 ชำระแล้ว
2. ขนิษฐา พูลเมธี 0004 ชำระแล้ว
3. จิรประภา ลูกเงาะ 0014 ชำระแล้ว
4. จุฑามาศ ชลพันธ์ 0001 ชำระแล้ว
5. ณัฐพร ดิษสันเทียะ 0009 ชำระแล้ว
6. ทศพล พืชทองหลาง 0003 ชำระแล้ว
7. ธัญมาศ อินทะรังษี 0005 ชำระแล้ว
8. ธิดารัตน์ คงธานี 0016 ชำระแล้ว
9. มณฑิรา อิ่มอ้วน 0017 ชำระแล้ว
10. รดามณี ชัยภา 0006 ชำระแล้ว
11. ลักษมี พุทธวงค์ 0013 ชำระแล้ว
12. วนาพร แสงหิรัญ 0015 ชำระแล้ว
13. สมใจ บุญประสิทธิ์ 0008 ชำระแล้ว
14. อรอนงค์ กูลณรงค์ 0007 ชำระแล้ว
15. อรัญนาตร์ ราชโพธิ์ทอง 0002 ชำระแล้ว