หลักการและเหตุผล

             งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประกอบด้วยหน่วยผ่าตัดที่เป็นสาขาเฉพาะทาง เช่น หัวใจและทรวงอก, จักษุ, โสตฯ, ช่องท้องและหลอดเลือด, ระบบปัสสาวะ, ออร์โธปิดิกส์ รวมทั้ง การผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุ เป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก  มีทีมผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญสูงและ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกับการผ่าตัด ให้การพยาบาลด้วยการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ด้วยการพยาบาลอย่าง มีมาตรฐานและมีจริยธรรมของวิชาชีพ  ดังนั้น เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลต้องมีการพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานการพยาบาลผ่าตัดจึงได้จัดอบรมความรู้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่พยาบาลที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในสาขาต่างๆ 8 สาขา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและพัฒนางานต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา ของระบบต่างๆตามสาขาที่เลือกสรร

2. มีความรู้ การพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อน  ขณะ และหลังผ่าตัด

3. มีทักษะการเตรียม การส่งเครื่องมือ การช่วยเหลือรอบนอก ในการผ่าตัดตามสาขาที่เลือกสรร

4. สามารถบริหารจัดการ ในห้องผ่าตัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

2. นำความรู้ไปพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ