หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบันความก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่ง แนวทางการรักษาที่ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะทางรวมทั้งการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษชนิดใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจ ที่พบเห็นได้ทั้งในหน่วยบำบัดพิเศษหรือหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ และการที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านการรักษาและการดูแลให้ผู้ป่วยรอดปลอดภัยจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจและจำหน่ายกลับบ้านได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม พยาบาลควรมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการบำบัดรักษาและการพยาบาลทางระบบหายใจ เพื่อสามารถประเมิน วางแผนการดูแลร่วมกับทีมสุขภาพได้งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งเกิดความมั่นใจ และมีสมรรถนะในการ ให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

           พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ ตั้งแต่ระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับวิธีการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้

2. ผู้ป่วยสามารถหย่าขาดจากเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้น

3. จำนวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง