หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยมีโรคร่วมและมีปัญหาการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลจึงต้องพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาลให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรคอย่างรวดเร็ว ป้องกันการภาวะแทรกซ้อน และลดจำนวนวันนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวิสัยทัศน์ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในด้านวิชาการและการให้บริการในระดับสากล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช ได้เห็นความสำคัญของการที่จะต้องพัฒนาในการให้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง แก่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่มีความหลากหลายและผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะ เพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการให้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้น  จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีความรู้และทักษะในการตรวจประเมินผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

2. มีความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

3. มีความรู้และทักษะในการประเมินและจัดการความปวดได้อย่างเหมาะสม

4. มีความรู้และทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้ถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม