หลักการและเหตุผล

ปัญหาที่สำคัญในการทำงานให้มีประสิทธิภาพคือ การสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับบริการ โดยเฉพาะกรณีผู้สื่อสารมีประสบการณ์การให้ข้อมูลและคำปรึกษาน้อย การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างรอบด้าน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ลดความขัดแย้ง ตลอดจนไม่เกิดอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ถือเป็นศาสตร์ที่สำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ควรต้องมี งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชจึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งให้ผู้รับบริการได้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียน พัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ เทคนิก ของกระบวนการให้ข้อมูลและการปรึกษา

2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ใช้ทักษะและเทคนิกการให้ข้อมูลและการปรึกษาตามกระบวนการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมได้รับข้อมูลความรู้พฤติกรรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ