หลักการและเหตุผล

     ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช  เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยการส่องกล้อง โดยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญทางด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Combined Medical Surgical  GI Endoscope) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก WGO (World Gastroenterology Organization) ให้เป็นสถาบันที่รับ การฝึกแพทย์นานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและทักษะ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร GI Endoscopy เป็นหัตถการที่จำเป็นที่ช่วยในการวินิจฉัย(Diagnosis) และการรักษาโรค (Therapeutic) ระบบทางเดินอาหาร วิวัฒนาการทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจรวมทั้งความรู้และทักษะของแพทย์  ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร จำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านการช่วยแพทย์ และการบำรุงรักษา เครื่องมือที่มีความซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีสูงและ มีราคาแพง ตลอดจน การดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ เช่น ระยะเตรียม ความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนการตรวจ (Preprocedure) ขณะตรวจ (Intraprocedure) และภายหลังการตรวจ (Postprocedure) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมในระยะต่อมา ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจวีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อย่างเป็นระบบและ ได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ไปพัฒนางานส่องกล้องระบบทางเดินอาหารให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร หลักการบริหารจัดการในหน่วยส่องกล้องฯ และความรู้พื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

2. มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและ สรีรวิทยา  เกี่ยวกับ  ระบบทางเดินอาหาร

3. มีความรู้  ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ  คือ  ก่อนตรวจ  ขณะตรวจ  และหลังตรวจ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ให้การดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ  โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

5. ประเมินและให้การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ตามสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม

6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

7. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

8. มีความรู้และทักษะในการเตรียมห้องตรวจ  เครื่องมือ ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

9. มีความรู้และทักษะในการช่วยแพทย์ในการส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และญาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้อย่างเหมาะสม

11. มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  อันเกิดเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องมือ อุปกรณ์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. มีความรู้และทักษะในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถช่วยแพทย์ขณะส่องกล้องฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ