หลักการและเหตุผล

          ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ  วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช  เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี  ด้วยการส่องกล้อง  โดยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีความชำนาญทางด้านการส่องกล้องฯ (Combined Medical Surgical  GI Endoscopeหน่วยงานได้รับการรับรองจาก WGO (World Gastroenterology Organization) ให้เป็นสถาบันที่รับการฝึกแพทย์นานาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและทักษะด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีGI Endoscopy เป็นหัตถการที่จำเป็นที่ช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น EGD (Esophagogastroduodenoscopy), Colonoscopy เป็นต้น ระบบทางเดินน้ำดี  เช่น  ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatograpghy), EUS (Endoscopic Ultrasound) ซึ่งเป็นหัตถการที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะและวิวัฒนาการทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ความรู้และทักษะของแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พยาบาล ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี จำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ การดูแลผู้ป่วย การช่วยแพทย์และการบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีความซับซ้อน  ใช้เทคโนโลยีสูงและมีราคาแพง ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะต่างๆ เช่น ระยะเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจก่อนการตรวจ (Preprocedure) ขณะตรวจ (Intraprocedure) และภายหลังการตรวจ (Postprocedure) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมในระยะต่อมา ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช  และงานการพยาบาลผ่าตัด  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและ ทางเดินน้ำดีอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน  เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ผ่านการอบรม  สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้  ไปพัฒนางานส่องกล้องระบบทางเดินอาหารให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อธิบายมโนทัศน์การพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี หลักการบริหารจัดการในหน่วยส่องกล้องฯ และความรู้พื้นฐานในการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี

2. มีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี

3. มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี ได้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะคือ ก่อนตรวจ ขณะตรวจและหลังตรวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ให้การดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

5. ประเมินและให้การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี รวมทั้งตามสภาพปัญหาได้อย่างเหมาะสม

6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี

7. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี

8. มีความรู้และทักษะในการเตรียมห้องตรวจ เครื่องมือ ส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดี

9. มีความรู้และทักษะในการช่วยแพทย์ในการส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดี ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดี และญาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดีได้อย่างเหมาะสม

11. มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันเกิดเนื่องจากความขัดข้องของเครื่องมืออุปกรณ์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. มีความรู้และทักษะในการดูแล  และบำรุงรักษาเครื่องมือส่องกล้อง ระบบทางเดินอาหาร และทางเดินน้ำดี

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

1. สามารถให้การดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถช่วยแพทย์ขณะส่องกล้องฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ