หลักการและเหตุผล

              อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้รัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตติยภูมิ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขึ้น โดยมีนโยบายในการพัฒนารูปแบบและกำหนดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ มีการกำหนดและจัดตั้งโรงพยาบาลที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ให้เป็น “ศูนย์อุบัติเหตุ” หรือ “Trauma Center” ขึ้น เพื่อดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ซึ่งมีศักยภาพพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีอาการบาดเจ็บที่ซับซ้อนรุนแรง ให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีแพทย์ในการรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง มีพยาบาลที่มีความรู้และทักษะความชำนาญในการให้การพยาบาลผู้บาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Improve Trauma Care)  โดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุไว้ ประการหนึ่งว่า จะต้องมีพยาบาลที่ผ่านการอบรม การช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุขั้นสูง (ATLS : Advance Trauma Life Support) อยู่ในคณะบุคลากร ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Trauma Team) หน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “Trauma Center” ของโรงพยาบาลศิริราช และเป็นด่านแรกที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตฉุกเฉินซึ่งเป็นชั่วโมงทอง  (Golden Hour) ในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต ดังนั้น งานการพยาบาลผ่าตัดจึงจัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางเดียวกันกับทีมในการดูแลผู้ป่วย และมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุของศูนย์อุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนาความรู้และแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักมาตรฐานสากล

2. พัฒนาสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

3. พัฒนาศักยภาพและทักษะในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามมาตรฐานสากล

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มารับบริการเกิดความมั่นใจและปลอดภัยจากการได้รับการดูแลและปฏิบัติการพยาบาลจากพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถตามหลักการมาตรฐานสากลและเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย