รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน

    คนละ 60,000.00 บาท (สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน (อ่านและทำความเข้าใจ)

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน  

ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ  ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก 

(1 คน ต่อ 1 Email)

3. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว Download ใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5. ส่งใบสมัคร/หลักฐานประกอบการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ จนถึงวันที่ 22  มีนาคม 2567 (ยึดตามวันที่ ที่ไปรษณีย์) หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700

  หลักฐานการสมัครสอบ

     5.1 ใบสมัคร+หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (หน้าดาวน์โหลดเอกสาร)

    5.2 สำเนาปริญญาบัตรทางการพยาบาล

   5.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม)

   5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   5.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร 1 รูป

   5.6 หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ค่าสมัครสอบ 500 บาท โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชีนางอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล และ/หรือนางสาวจิตหทัย สุขสมัยและ/หรือนางสาวบงกช อนุฤทธิ์ประเสริฐ เลขที่บัญชี 016-466927-5)

6. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 27 มีนาคม 2567

7. สอบข้อเขียน วันที่ 1 เมษายน 2567

8. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 19 เมษายน 2567

9. ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม) วันที่ 19 เมษายน – 14 มิถุนายน  2567