หลักการและเหตุผล

            การดูแลผู้ป่วยทางนรีเวชในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของอาการแสดงของโรคที่มีความซับซ้อนรุนแรงขึ้น แนวทางการรักษาพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  การนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น  ผลกระทบต่อสุขภาวะของสตรีวัยเจริญพันธุ์และวัยหมดประจำเดือนจากภาวะโรคต่อมไร้ท่อนรีเวช ผู้ป่วยและญาติคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่งผลให้พยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจึงจัดโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลนรีเวชทันยุค เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันและพัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วยนรีเวชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยทางนรีเวช
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางนรีเวชไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ

          ผู้ผ่านการอบรมสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางนรีเวชได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ