การประชุมวิชาการ Siriraj Foot and Ankle Orthopaedics Conference 2024
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567
ห้อง 7006 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

หลักการและเหตุผล
     ความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านหลักการวินิจฉัย การรักษาทั้งวิธีอนุรักษ์และผ่าตัด จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์รวมถึงแพทย์ประจำบ้านและเฟลโลว์ที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องมีความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้าที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้าเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับกลุ่มเป้าหมายจึงได้จัดงานประชุมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้เกิดแก่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า
2. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะและความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด รวมทั้งทราบเทคนิคในการผ่าตัดขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า เพื่อนำความรู้ความสามารถไปดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป
3. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า
4. เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างแพทย์ต่างสถาบัน อันจะช่วยให้มีการถ่ายเทข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่การเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย และการบริการผู้ป่วย
5. ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพของศิษย์เฟลโลว์เก่าที่ได้รับการอบรมออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้าของทางสถาบัน