เกี่ยวกับอาจารย์


รศ. พ.ท.หญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์

Assoc. Prof. Dr. Supin CHOMPOOPONG
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์