เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. พันโท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ์

Assoc. Prof. Dr. Supin Chompoopong
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์