ข่าวและกิจกรรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา...

 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 

** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 **

 

โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. แพทย์ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562 กรอกใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme/ ระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม แล้วให้ดำเนินการส่งใบคำขอพร้อมหลักฐานอื่นๆ มายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายในเวลาทำการ 14:00 น. (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วน จะต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 2. พร้อมเอกสารแนบดังนี้

 3. ใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 4. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา

  4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  5. สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ

  6. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ

 1. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่

  1. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร

  2. หนังสือแสดงเจตจำนง (statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

  3. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก

   1. อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา

   2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/ อดีต 2 ท่าน

   3. อื่นๆ

 1. เกณฑ์พิจารณารับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

4.1 ผลงานที่ผ่านมา

4.2 การมีต้นสังกัดและโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้ต้นสังกัด

4.3 ความสามารถพิเศษ

4.4 คะแนนเจตคติ

4.5 คะแนนบุคลิกภาพ

 1. สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมเล็ก ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

โดยแต่ละสถาบันส่งผลผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสมาคมเพื่อประกาศบน website ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์นั้น หากผู้สมัครรายใดที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไป สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2-3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 ครบตามตำแหน่งแล้ว เมื่อทราบผลสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปยื่นใบสมัครแพทย์ประจำบ้านอย่างเป็นทางการที่แพทยสภา

 1. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ที่ www.dst.or.th ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

 

Last update: 13/08/2019 08:14:58

ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.