ข่าวและกิจกรรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา...

 ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 
** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 **
 
แพทย์ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2562กรอกใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme/ ระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม แล้วให้ดำเนินการส่งใบคำขอพร้อมหลักฐานอื่นๆ มายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว พร้อมเอกสารแนบดังนี้
1. ใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
    2.1 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
    2.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
    2.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    2.5 สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
    2.6 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่
    3.1 หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
    3.2 หนังสือแสดงเจตจำนง(statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ในแผนการฝึกอบรมตจวิทยา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    3.3 หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจำนวนอย่างน้อย 3 ฉบับ จาก
          3.3.1 อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษา
          3.3.2 ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในปัจจุบัน/ อดีต 2 ท่าน
          3.3.3 อื่นๆ
4. หลักฐานของแต่ละสถาบัน ได้แก่
    4.1 ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรมโรงพยาบาลรามาธิบดีขอให้ลงทะเบียนทาง website: https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_inและแนบคะแนน CU-TEP/TOEFL/IELTS หรือ MU-test อายุไม่เกิน 2 ปี
ตามข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    4.2 ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ซึ่งยังไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทาง
แพทยสภาได้ในรอบที่ 1) ให้ลงทะเบียนแบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแบบประเมินความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ทาง Website : http://medinfo2.psu.ac.th/pg/ โดยให้ส่งแบบฟอร์มทั้งสองดังกล่าวพร้อมเอกสารอื่นๆ โดยตรงมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และต้องส่งมายังหน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนอีก 1 ชุด การจัดสอบคัดเลือกจะดำเนินการพร้อมกับสถาบันอื่น ในช่วงเวลาเดียวกันกับการสมัครสอบในรอบที่ 1 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ทางสถาบันอาจพิจารณาไม่มีการเปิดสอบสัมภาษณ์ในรอบถัดไป
    4.3 ในกรณีที่ท่านเลือกสถาบันฝึกอบรมสถาบันโรคผิวหนัง ต้องไปสอบข้อเขียนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 16
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ด้วย
5. ให้ท่านทำสำเนาเอกสารข้างต้น (หากส่งไม่ครบตามจำนวน ทางสถาบันมีสิทธิไม่เรียกสัมภาษณ์)
    5.1 เลือก 1อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 4ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 1 ชุด /สมาคม/อันดับ 1)
    5.2 เลือก 2อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 6ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 2 ชุด /สมาคม/อันดับ 1/อันดับ 2)
    5.3 เลือก 3อันดับ เตรียมเอกสารทั้งหมด 8 ชุด (แพทยสภา/ราชวิทยาลัย 3 ชุด /สมาคม/อันดับ 1/อันดับ 2/อันดับ 3)
6. ใส่ซองปิดผนึกเฉพาะใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ตามจำนวนข้างต้น
(ลำดับการสมัครสถาบันในใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียน ถือเป็นความลับ จะเปิดผนึกภายใน31 ตุลาคม 2562หลัง เวลา 14:00น เท่านั้น)
7. เอกสารตัวจริงทั้งหมด ให้นำติดตัวมาแสดงวันที่ไปสัมภาษณ์ด้วย
ทางสมาคมแพทย์ผิวหนัง จะส่งใบสมัครตามแบบที่สมาคมแพทย์ผิวหนังกำหนดไปยังสถาบันที่สมัครทุกแห่ง
8. เงินค่าสมัคร 1,400 บาท โดยผู้สมัครโอนเข้าบัญชี “สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-238933-0

ขั้นตอนการ matching program
   1. ผู้สมัครกรอกใบคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนามโดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก1-3 สถาบัน ส่งมายังสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31ตุลาคม 2562 หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในเวลาทำการ 14:00น.(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วน จะต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
   2. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ที่ www.dst.or.th ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
แต่ละสถาบันจะเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครตามรายชื่อที่ประกาศไว้เท่านั้น
   3. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1
       - แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 25พฤศจิกายน 2562
       - แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
       - แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 28พฤศจิกายน 2562
โดยแต่ละสถาบันส่งผลผู้ได้รับการคัดเลือกมายังสมาคมเพื่อประกาศบน website ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์นั้น หากผู้สมัครรายใดที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไป สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2-3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 ครบตามตำแหน่งแล้ว เมื่อทราบผลสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปยื่นใบสมัครแพทย์ประจำบ้านอย่างเป็นทางการที่แพทยสภา
   4. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศผล และประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่าสถาบันใดยังมีตำแหน่งว่างเท่าไร ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในกรณีที่รอบแรกเต็มแล้ว จะไม่มีการเปิดสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
   5. ผู้สมัครกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ครั้งที่ 2ระบุสถาบันที่ต้องการเลือก1-3 สถาบัน ส่งมาที่สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 หมดเขตวันที่ 6 ธันวาคม 2562ภายในเวลาทำการ 14:00 น.
   6. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ www.dst.or.th วันที่ 9 ธันวาคม 2562
   7. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2
       - แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
       - แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
       - แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2562
โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว
   8. สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จะรวบรวมผลส่งให้ราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมแจ้งแพทยสภา
   9. ผู้ได้รับการคัดเลือก ตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ทาง website https://www.tmc.or.th/tcgme ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่ต้องพิมพ์และส่งหลักฐานใดเพิ่มอีก เนื่องจากให้ราชวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการแล้ว) กรณีหลักฐานไม่ถูกต้อง / ครบถ้วนให้ราชวิทยาลัยส่งเอกสารเพิ่มภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2563
   10. วันที่16 มีนาคม 2563 แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1
   11.ในกรณีที่ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิ และจะมีการคัดเลือกใหม่รอบ 2 ตามประกาศของแพทยสภาต่อไป
   12.ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนที่ระบุ หากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ แม้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
Last update: 14/01/2020 04:22:57

ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.