งานวิเคราะห์:
สังเคราะห์:

 

icon arrow blue 4 เอกสารประกอบการจัดทำการจัดทำงานวิเคราะห์/สังเคราะห์

1. จดหมายขอความอนุเคราะห์ตรวจงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ คลิกที่นี้

2. แบบตรวจสอบงานวิเคราะห์/สังเคราะห์ คลิกที่นี้

3. โครงร่างงานวิเคราะห์/สังเคราะห์  คลิกที่นี้

1  = ส่งผลงาน เดือน มกราคม - มีนาคม  2 = ส่งผลงาน เดือน เมษายน - มิถุนายน  3 = ส่งผลงาน เดือน กรกฎาคม - กันยายน  4 = ส่งผลงาน เดือน ตุลาคม - ธันวาคม