เอกสารบันทึกขอส่ง R2R / IRB / R2I
 1.  ขอความอนุเคราะห์ลงนามในโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนจากหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
2. ปะหน้า หัวหน้างาน ถึงหัวหน้าฝ่ายฯ ขอส่งโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติทำการวิจัยในคนและขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
3. ขออนุมัติทำการวิจัยในคนและขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
4. กรณีผ่านทุนR2Rแล้วขออนุมัติทำการวิจัยในคนและขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
5. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
6. ค่าธรรมเนียมของโครงการวิจัยฯต่ออายุโครงการ
7. ใบสมัครเพื่อขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย_(เอกาสารแนบ1)
8. ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เอกสารแนบ2)
9. ใบสมัครขอรับเงินรางวัลแก่ผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับสากล_เอกสารแนบ1-2)
10. ส่งประกวดผลงานวิจัย 1.2 
11. ประกวดผลงานวิจัยR2R Award
12. ใบสมัครการขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์
13. แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย (เอกสารแนบ2)
14. แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิจัย
15. ขอความอนุเคราะห์ลงนามขอส่งโครงการประเภท R2I เพื่อรับทุนสนับสนุนจากหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
16. ข้อมูลของโครงการ R2I เพื่อขอรับทุนproposal guideline - R2I
17. ปะหน้าข้อมูลของโครงการประเภท R2I ที่ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
18. ขั้นตอนการขอ R2R  และ IRB
19. ขั้นตอนการขอเข้าเก็บข้อมูล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช