*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลบำบัดทางการพยาบาลเพื่อดูแลผิวหนังบริเวณก้นกบ ก้นย้อย และรอบๆทวารหนัก ในผู้ป่วยที่กลั้นปัสสาวะและ/หรืออุจาระไม่ได้

คณะผู้จัดทำ

อารีย์ วงษ์ประเสริฐ
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่