*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อบรรเทาอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

คณะผู้จัดทำ

บรรลือศักดิ์ ธรรมนิตยางกูร
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่