*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดโรคหลอดอาหารตัน และมีหลอดอาหารติดต่อหลอดลมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดทรวงอกเพื่อตัดทางติดต่อระหว่างหลอดอาหารและหลอดลมแล้วเย็บต่อหลอดอาหารปลายบนและล่างเข้าด้วยกันในระยะผ่าตัด

คณะผู้จัดทำ

กรองแก้ว กุศลสถาพร
งานการพยาบาลผ่าตัด
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

รอการเผยแพร่